PROPOZICE Lesní zkoušky SLAVKOV

17.07.2016 11:14

PropoZice

LESNÍ ZKOUŠKY OHAŘů a OSTATNÍCH plemen

  20. 8. 2016   SLAVKOV

 

 

Program Sobota:

7.30 hod. – 8.00 hod. …….   přejímka psů – sraz na myslivecké chatě MS Kasivec Slavkov,  GPS souřadnice :                                               

8.00 hod. – 8.15 hod. …….   porada rozhodčích

8.30 hod. …………………   zahájení

cca 16:00 hod……………     ukončení, vyhlášení výsledků chata MS

 

Organizační výbor akce:

            Ředitel zkoušek:    Antonín Bartoš   

Správce zkoušek:   Miroslav Mančík  

Ekonom zkoušek: Ing. Marie Gejdošová

Rozhodčí zkoušek:     deleguje OMS Uherské Hradiště

 

Pokyny pro účastníky kynologické akce:

 

 

Podmínkou přijetí je uhrazený poplatek za startovné ! Zaplacení startovného doložíte kopií ústřižku nebo dokladem z účtu , který přiložíte  k zasílané přihlášce.

Poplatek za startovné je možné uhradit osobně na OMS Uherské Hradiště spolu s podáním přihlášky na zkoušky. V případě, že poplatek za startovné nebude uhrazen, bude Vaše přihláška odmítnuta pro nezaplacení.

 

Pokyny k platbě:

 

Poštovní poukázka typ  A)  na účet OSM níže uvedený nebo platba z účtu na účet

účet OMS Uherské Hradiště  : 1543448359 / 0800

variabilní symbol:  0020082016

do zprávy pro příjemce uveďte :  Jméno psa, tak jak je uvedeno v rodokmenu psa

 

PLATBA:  Poplatek za 1  psa činí startovné 2.000 Kč.

Členu ČMMJ poskytnuta sleva 50% z ceny startovného za jednoho psa. Výše poplatku se posuzuje dle majitele loveckého psa uvedeného na přihlášce, který se prokáže platným průkazem člena ČMMJ.  

V případě neúčasti na zkouškách se poplatek nevrací – bude použit na uhrazení nákladů spojených s pořádáním zkoušek.

 

Pořadatel  neručí za škody způsobené psem nebo na psovi. Pořadatel nepřijímá odpovědnost za zranění nebo uhynutí psa při zkouškách.

Vůdce je povinen řídit se pokyny rozhodčího a pořadatele. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, musí být drženi na vodítku ve vzdálenosti určené rozhodčím. Vůdce psa ručí v plné míře za škody, které jeho pes způsobí.

 

Psi, kteří se účastní akce, musí být imunní vůči vzteklině (očkování minimálně 1 měsíc a maximálně 1 rok před akcí). Očkovací průkaz a průkaz původu psa je nutné předložit při přejímce psů.

Zkouší se podle zkušebního řádu pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti, účinný od 1.4.2014 s dodatky schválenými v r. 2015

Přihlášený je povinen dodržovat ,,Řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti a svodu loveckých psů“ č.j. 37243/2005-4020 ze dne 23.2.2006.

 

Pokud vůdce nevlastní zbraň, je povinen tuto skutečnost oznámit předem pořadateli. Vůdce je povinen řídit se pokyny rozhodčího a pořadatele.Občerstvení   účastníků na zkouškách je zajištěno členy MS Kasivec Slavkov

 

Zkoušky jsou veřejnosti přístupné, účast hostů a přátel kynologie je vítána!


               Ing. Leoš Kadlček                                                              Karel Blahušek

 předseda kyn.komise Uh.Hradiště                                      předseda OMS Uherské Hradiště