Propozice NOROVÁNÍ HLUK 16.9.2017

10.08.2017 13:05

PropoZice

PRO  ZKOUŠKY  v BEZKONTAKTNím  NOROVání

 16. 9. 2017   HLUK

 

 

Program Sobota:

8.00 hod. – 8.15  hod. …….  přejímka psů – sraz na myslivecké chatě MS Hluk   

                                               GPS souřadnice :                                             

8.15 hod……… ………….   porada rozhodčích

8.30 hod. …………………   zahájení

cca 14:00 hod…………….    předpokládané ukončení, vyhlášení výsledků chata MS Hluk

 

 

Organizační výbor akce:

            Ředitel zkoušek:    Zdeněk Mitáček   

Správce zkoušek:   Ladislav Lekeš  

Ekonom zkoušek: Ing. Marie Gejdošová

Rozhodčí zkoušek:     deleguje OMS Uherské Hradiště

 

Pokyny pro účastníky kynologické akce:

 

Přihlášky na zkoušky se přijímají do 6.9. 2017

/po tomto datu pouze při neobsazení zkoušek/

 

Podmínkou přijetí je uhrazený poplatek za startovné ! Zaplacení startovného doložíte kopií ústřižku nebo dokladem z účtu , který přiložíte  k zasílané přihlášce.

Poplatek za startovné je možné uhradit osobně na OMS Uherské Hradiště spolu s podáním přihlášky na zkoušky nebo na účet OMS Uherské Hradiště.  V případě, že poplatek za startovné nebude uhrazen, bude Vaše přihláška odmítnuta pro nezaplacení.  Platba po uzávěrce  dne 6.9.2017 – startovné Vám bude navýšeno o částku 500,-Kč !

Pokyny k platbě:

Poštovní poukázka typ  A)  na účet OSM níže uvedený nebo platba z účtu na účet

účet OMS Uherské Hradiště  : 1543448359 / 0800

variabilní symbol:  0016092017

do zprávy pro příjemce uveďte : Jméno psa, tak jak je uvedeno v rodokmenu psa

 

PLATBA:  Poplatek za 1  psa činí startovné 1.000 Kč.

Členu ČMMJ poskytnuta sleva 50% z ceny startovného za jednoho psa. Výše poplatku se posuzuje dle majitele loveckého psa uvedeného na přihlášce, který se prokáže platným průkazem člena ČMMJ.  

V případě neúčasti na zkouškách se poplatek nevrací – bude použit na uhrazení nákladů spojených s pořádáním zkoušek.

Nácviky budou probíhat ve dnech 27.8.2017, 3.9.2017 a  10.9.2017  na umělé noře v Hluku, vždy v 9:00 hod.  Poplatek za nácvik, uhradíte na místě.

 

Pořadatel neručí za škody způsobené psem nebo na psovi. Pořadatel nepřijímá odpovědnost za zranění nebo uhynutí psa při zkouškách.

Vůdce je povinen řídit se pokyny rozhodčího a pořadatele. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, musí být drženi na vodítku ve vzdálenosti určené rozhodčím. Vůdce psa ručí v plné míře  za škody, které jeho pes způsobí.

 

Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem obsahujícím záznam, že pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině.
Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané
nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.
Psi musí být klinicky zdraví.

Zkouší se podle zkušebního řádu pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti, účinný od 1.4. 2014 s dodatky schválenými v r. 2015

Přihlášený je povinen dodržovat ,,Řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti a svodu loveckých psů“ č.j. 37243/2005-4020 ze dne 23.2.2006.

 

Vůdce je povinen řídit se pokyny rozhodčího a pořadatele.

MAPA:  bod 1. Chata MS  HLUK

 

 

 

Občerstvení   účastníků na zkouškách je zajištěno členy MS  HLUK

 

Zkoušky jsou veřejnosti přístupné, účast hostů a přátel kynologie je vítána!

               Ing. Leoš Kadlček                                                                                  Karel Blahušek

 předseda kyn.komise Uh.Hradiště                                                        předseda OMS Uherské Hradiště