Zkoušky vloh Nivnice - PROPOZICE

13.02.2016 00:00

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen

30. 4. 2016  Nivnice

 

Program:

Sobota:

7:30 hod. - 8:00 hod. -  přejímka psů - sraz na myslivecké klubovně MS Nivnice

adresa klubovny: ul. Podohradí čp. 934, Nivnice, GPS 48.9824594N, 17.6460619E

8.00 hod. – 8:15 hod. - porada rozhodčích

8.30 hod.  zahájení, odjezd do honitby

cca 16:00 hod. ukončení, vyhlášení výsledků - klubovna MS Nivnice

 

Organizační výbor akce:

Ředitel zkoušek:   Pražan Pavel

Správce zkoušek:  MUDr. Vlastimil Velecký

Ekonom zkoušek: Ing. Marie Gejdošová

Rozhodčí zkoušek: deleguje OMS Uherské Hradiště

 

Pokyny pro účastníky kynologické akce:

Přihlášky na zkoušky se přijímají do 20. 4. 2016 .

 

Podmínkou přijetí je uhrazený poplatek za startovné ! Zaplacení startovného doložíte kopií ústřižku nebo dokladem z účtu , který přiložíte  k přihlášce.

Poplatek za startovné je možné uhradit osobně na OMS Uherské Hradiště spolu s podáním přihlášky na zkoušky. V případě, že poplatek za startovné nebude uhrazen, bude Vaše přihláška odmítnuta pro nezaplacení.

 

Pokyny k platbě:

Poštovní poukázka typ  A)  na účet OSM níže uvedený   nebo platba z účtu na účet

účet OMS Uherské Hradiště  : 1543448359 / 0800,  variabilní symbol:  30042016

do zprávy pro příjemce uveďte :  Jméno psa, tak jak je uvedeno v rodokmenu psa

 

PLATBA:  Poplatek za 1  psa činí startovné 1000 Kč.

Členu ČMMJ poskytnuta sleva 50% z ceny startovného za jednoho psa. Výše poplatku se posuzuje dle majitele loveckého psa uvedeného na přihlášce, který se prokáže platným průkazem člena ČMMJ.  

V případě neúčasti na zkouškách se poplatek nevrací – bude použit na uhrazení nákladů spojených s pořádáním zkoušek.

 

Pořadatel  neručí za škody způsobené psem nebo na psovi. Pořadatel nepřijímá odpovědnost za zranění nebo uhynutí psa při zkouškách.

Vůdce je povinen řídit se pokyny rozhodčího a pořadatele. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, musí být drženi na vodítku ve vzdálenosti určené rozhodčím. Vůdce psa ručí v plné míře za škody, které jeho pes způsobí.

 

Psi, kteří se účastní akce, musí být imunní vůči vzteklině (očkování minimálně 1 měsíc a maximálně 1 rok před akcí). Očkovací průkaz a průkaz původu psa je nutné předložit při přejímce psů.

Zkouší se podle zkušebního řádu pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti, účinný od 1.4.2014 s doplňky z roku 2015.

Přihlášený je povinen dodržovat ,,Řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti a svodu loveckých psů“ č.j. 37243/2005-4020 ze dne 23.2.2006.

 

Pokud vůdce nevlastní zbraň, je povinen tuto skutečnost oznámit předem pořadateli. Vůdce je povinen řídit se pokyny rozhodčího a pořadatele.

 

Občerstvení   účastníků na zkouškách je zajištěno členy MS Šaranov Nivnice.

Zkoušky jsou veřejnosti přístupné, účast hostů a přátel kynologie je vítána!