Podzimní zkoušky Huštěnovice 2017

08.08.2017 06:59

PropoZice  pro  PODZIMNÍ ZKOUŠKY

OHAŘů a Ostatních plemen

  2. 9. 2017   HUŠTĚNOVICE

 

Program:                                                                                                                

           7:30 hod. sraz na fotbalovém hřišti v Huštěnovicích                        

                GPS souřadnice :    49°6'4.660"N, 17°28'6.182"E                                        

            8:00 hod. přejímka psů

8:15 hod. porada rozhodčích

8.30 hod. zahájení, odchod do honitby

cca 15:30 hod. předpokládané ukončení,  vyhlášení výsledků  

 

Organizační výbor akce:

            Ředitel zkoušek:     Ing. Jaroslav Králík PhD    

Správce zkoušek:   Aleš Richtr

Ekonom zkoušek:    Ing. Marie Gejdošová

Rozhodčí zkoušek: deleguje OMS Uherské Hradiště

 

Pokyny pro účastníky kynologické akce:

Přihlášky na zkoušky se přijímají do 23.8.2017

/po tomto datu pouze při neobsazení zkoušek/

 

Podmínkou přijetí je uhrazený poplatek za startovné ! Zaplacení startovného doložíte připojením kopií ústřižku nebo dokladem z účtu, který přiložíte  k zasílané přihlášce.

Poplatek za startovné je možné uhradit osobně na OMS Uherské Hradiště spolu s podáním přihlášky na zkoušky. V případě, že poplatek za startovné nebude uhrazen, bude Vaše přihláška odmítnuta pro nezaplacení.

 

Poštovní poukázka typ  A)  na účet OSM níže uvedený nebo platba z účtu na účet.

účet OMS Uherské Hradiště  : 1543448359 / 0800

variabilní Pokyny k platbě:

symbol:  0002092017

do zprávy pro příjemce uveďte : Jméno psa, tak jak je uvedeno v rodokmenu psa

 

PLATBA:  Poplatek za 1  psa činí startovné 1.400,- Kč.

Členu ČMMJ poskytnuta sleva 50% z ceny startovného za jednoho psa. Výše poplatku se posuzuje dle majitele loveckého psa uvedeného na přihlášce, který se prokáže platným průkazem člena ČMMJ. 

Při platbě startovného po uzávěrce a v den konání zkoušek, se tato platba navyšuje o částku 500,-Kč !

V případě neúčasti na zkouškách se poplatek nevrací – bude použit na uhrazení nákladů spojených s pořádáním zkoušek.

 

Pořadatel neručí za škody způsobené psem nebo na psovi. Pořadatel nepřijímá odpovědnost za zranění nebo uhynutí psa při zkouškách.

 

Vůdce je povinen řídit se pokyny rozhodčího a pořadatele. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, musí být drženi na vodítku ve vzdálenosti určené rozhodčím. Vůdce psa ručí v plné míře  za škody, které jeho pes způsobí.

 

Veterinární podmínky :

Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem, obsahující záznam, že pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003. Psi musí být klinicky zdraví. Očkovací průkaz nebo pas a průkaz původu psa je nutné předložit při přejímce psů. 

 

Zkouší se podle zkušebního řádu pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti, účinný od 1.4. 2014 s dodatky schválenými v r. 2015

Přihlášený je povinen dodržovat ,,Řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti a svodu loveckých psů“ č.j. 37243/2005-4020 ze dne 23.2.2006.

Vůdce je povinen řídit se pokyny rozhodčího a pořadatele.

 

Občerstvení   účastníků na zkouškách je zajištěno členy MS  Huštěnovice.

 

Zkoušky jsou veřejnosti přístupné, účast hostů a přátel kynologie je vítána!

 

Myslivecké kynologii zdar !

 

        Ing. Leoš Kadlček                                                                   Karel Blahušek

 předseda kyn.komise Uh.Hradiště                                         předseda OMS Uh.Hradiště